Abivajaduse hindamine

 1. Võta ühendust kohaliku omavalitsusega, kus hooldust vajav lähedane rahvastikuregistri andmetel
  elab, ja anna teada tema abivajadusest.
 2. Lepi sotsiaaltöötajaga kokku, millal ja kus ta abivajaduse hindamise teeb –  kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on lähedane ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema.
 3. Hindamise tulemusel selgub, millist abi ja kui suures ulatuses lähedane vajab, et ta tuleks igapäevaselt toime.

Sobiliku abi osutamine

 1. Kohalik omavalitsus teeb sobiva sotsiaalteenuse (nt hooldekodu) võimaldamise otsuse KÜMNE tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse saamist. Otsuse aluseks on eelnevalt tehtud abivajaduse hindamine.
 2. Küsi sotsiaaltöötajalt…
  – milliseid teenusepakkujaid piirkonnas on, kuidas toimub teenusele saamine ja milliseid lisatoiminguid tuleb teha. Näiteks üldhooldusteenuse puhul soovivad osad hooldekodud perearsti tõendit inimese terviseseisundi kohta.
  -millist abi ja teisi lahendusi kohalik omavalitsus pakub, kui sobivat teenuseosutajat (nt hooldekodu kohta) koheselt ei leita, kuid abi on vaja kohe.
 3. Kohalik omavalitsus teeb otsuse, kus on arusaadavalt ja selgelt põhjendatud sobiva teenuse saamine või mittesaamine. 30 päeva jooksul on sul õigus esitada vaie kohalikule omavalitsusele, kui sa ei ole tehtud otsusega nõus.

Abi korraldamine

 1. Tea, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on igal juhul sinu lähedast abistada, pakkuda vajadusel ajutisi lahendusi, et lähedase toimetulek tagada. Pereliige ei ole kohustatud lähedase abistamiseks puhkust võtma ega töölt ära tulema.
 2. Kui kohe sobivat hooldekodu kohta ei leita, saab kohalik omavalitsus pakkuda alternatiivseid teenuseid, näiteks koduteenust sellises ulatuses, et lähedase toimetulek on tagatud, määrata hooldaja, paigutada inimese ajutisele tasulisele hooldusteenusele õendushaiglasse jms.
 3. Kui kohalik omavalitsus jätab sotsiaalabi korraldamata, pannes olukorra lahendamise lähedaste õlule või pakutav abi ei lahenda tekkinud olukorda (nt õigeaegselt või täielikult), küsi kohalikult omavalitsuselt kirjalikku selgitust ja teavita sellest Sotsiaalkindlustusametit: e-post info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Abi eest maksmine

 1. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid,  peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega inimesed: eaka inimese puhul tema abikaasa (sh lahutatud abikaasa, kui inimese abivajadus tekkis enne abielu lahutamist), lapsed ja täisealised lapselapsed. Sotsiaalteenuse eest tasumist ei saa nõuda kaugematelt sugulastelt, õdedelt-vendadelt ega elukaaslaselt.
 2. Kohalik omavalitsus hindab, kas inimene (abivajaja) on võimeline sotsiaalteenuse eest tasuma.
  Kui on, siis teenuse eest tasub inimene ise.
 3. Kohalikul omavalitsusel tuleb arvestada, et ülalpidamise andmine ei tohi kahjustada ülalpidaja tavapärast toimetulekut.
  Kohalik omavalitsus ei saa sobiva sotsiaalteenuse eest tasumiseks nõuda pereliikmetelt nende eluaseme maha müümist ja peab võtma arvesse ka ülalpidajate muid kohustusi, näiteks alaealiste laste ülalpidamist. Ka pensionieas pereliikmete puhul peab arvestama nt sissetuleku suurust, kulutusi eluasemele ja muid ülalpidamiskohustusi. Mõnel juhul on lähedased ülalpidamise andmisest osaliselt või täielikult vabastatud, kuna ülalpidamise nõudmine on ebaõiglane (nt pole eakas last selle lapsepõlves ülal pidanud).
  Kui lähedased ei ole võimelised eakat sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele siiski tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt enda kanda. Selle kohta tuleb teha kohalikul omavalitsusel põhjendatud otsus.
 4. Kohalikul omavalitsusel on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega lähedastelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.
 5. Kui sul pole võimalik ülalpidamiskohustust täita, kuid kohalik omavalitsus leiab, et pead elatist maksma, saab lõpliku otsuse ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastamise, täitmise ajalise piiramise või elatise vähendamise kohta teha kohus. Eesti elanikel, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla 1900 euro, on võimalik kasutada tasuta õigusabi.
  Lisainfo www.juristaitab.ee.

Lisainfo

Lisainfot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, infonumbritelt 5331 7881 ja 5344 3479 või e-posti aadressilt info@sotsiaalkindlustusamet.ee.